Image Alt

Nhật ký cập nhật ứng dụng VMASS

  /  Nhật ký cập nhật ứng dụng VMASS

Version 4.0.0

 • Chức năng CRM – Coming Soon
 • Chức năng Market Place – Coming Soon
 • App iOS – Coming Soon
 • App Android – Coming Soon

Version 3.0.0

Chức năng Tạo phân quyền sử dụng phần mềm – 15/05/2020

 • Thêm chức năng thống kê danh sách các quyền
 • Thêm chức năng Thêm mới các quyền
 • Thêm các chức năng Xem, Thêm, Xóa, Sửa cho các quyền
 • Thêm Phân quyền riêng cho nhân viên chạy bàn

Chức năng Tạo tài khoản đăng nhập theo quyền – 26/04/2020

 • Thêm chức năng thống kê danh sách tài khoản đã được tạo
 • Thêm chức năng Thêm mới tài khoản
 • Thêm chức năng Sửa và Xóa tài khoản

Chức năng Liên kết đại lý – 12/04/2020

 • Thêm chức năng thống kê danh sách các đại lý được liên kết
 • Thêm chức năng Thêm mới đại lý và phân vai
 • Thêm chức năng Sửa và Xóa danh sách đại lý
 • Thêm chức năng hiển thị Cập nhật liên kết nhanh đại lý

Chức năng Custom Fields – 22/03/2020

 • Thêm chức năng thống kê danh sách các Form được thêm Fields mới
 • Thêm chức năng Chọn kiểu dữ liệu của Fields được thêm mới

Version 2.0.0

Chức năng Quản lý nhà cung cấp – 21/12/2019

 • Thêm chức năng thống kê danh sách nhà cung cấp
 • Thêm chức năng Thêm mới nhà cung cấp
 • Thêm chức năng Sửa, Xóa nhà cung cấp
 • Thêm chức năng Giao dịch

Chức năng Quản lý Tài sản – 15/12/2019

 • Thêm chức năng thống kê danh sách Tài sản
 • Thêm chức năng Thêm mới Tài sản
 • Thêm chức năng Đưa tài sản vào bảng kế toán

Chức năng Quản lý Phiếu thu – 07/12/2019

 • Thêm chức năng thống kê danh sách Phiếu thu
 • Thêm chức năng Thêm mới Phiếu thu
 • Thêm chức năng Đưa phiếu thu vào bảng kế toán

Chức năng Quản lý Phiếu chi – 02/12/2019

 • Thêm chức năng thống kê danh sách Phiếu chi
 • Thêm chức năng Thêm mới Phiếu chi
 • Thêm chức năng Đưa phiếu chi vào bảng kế toán

Chức năng Quản lý thực đơn – 16/11/2019

 • Thêm chức năng thống kê danh sách thực đơn
 • Thêm chức năng Thêm mới thực đơn
 • Thêm chức năng Lựa chọn Size
 • Thêm chức năng Lựa chọn Lượng Đá
 • Thêm chức năng Lựa chọn Độ ngọt
 • Thêm chức năng Thêm Topping

Chức năng Loại thực đơn – 10/11/2019

 • Thêm chức năng thống kê danh sách Loại thực đơn
 • Thêm liên kết Loại thực đơn với danh sách Thực đơn

Chức năng Quản lý nguyên vật liệu – 03/11/2019

 • Thêm chức năng thống kê danh sách Nguyên vật liệu
 • Thêm chức năng Thêm mới Nguyên vật liệu
 • Thêm chức năng Sửa, Xóa Nguyên vật liệu
 • Thêm chức năng Bổ sung Nguyên liệu vào kho
 • Thêm chức năng Cân bằng nguyên liệu

Chức năng Định lượng nguyên liệu – 02/11/2019

 • Thêm chức năng thống kê danh sách Nguyên liệu được định lượng
 • Thêm chức năng Thêm mới Định lượng
 • Thêm chứ năng Thay đổi Định lượng

Chức năng Việc cần làm – 28/10/2019

 • Thêm chức năng thống kê danh sách Việc cần làm
 • Thêm chức năng Thêm mới Việc cần làm
 • Thêm chức năng Hiển thị Việc cần làm ra Lịch
 • Thêm chức năng Thông báo việc cần làm khi đến hạn

Hóa đơn – 26/10/2019

 • Thêm chức năng thống kê danh sách Hóa đơn
 • Thêm chức năng gộp hóa đơn
 • Thêm chức năng chỉnh sửa hóa đơn

Mã Qr Code – 24/10/2019

 • Thêm mã Qr Code được đánh số thứ tự tương ứng với từng bàn
 • Liên kết mã Qr Code với Thực đơn để thực hiện Gọi món bằng Qr Code

Quản lý Khu vực bàn ghế – 22/10/2019

 • Thêm chức năng chỉnh sửa tùy biến bàn ghế
 • Thêm chức năng Thêm khu vực
 • Thêm chức năng đánh số thứ tự cho bàn ghế theo

Chức năng Quản lý nhân viên – 20/10/2019

 • Thêm chức năng thống kê nhân viên
 • Thêm chức năng Thêm mới nhân viên
 • Thêm chức năng Sửa, Xóa nhân viên
 • Thêm chức năng Chấm công tự động cho nhân viên
 • Thêm chức năng In bảng lương nhân viên

Chức năng Quản lý khách hàng – 15/10/2019

 • Thêm chức năng thống kê khách hàng
 • Thêm chức năng Thêm mới khách hàng
 • Thêm chức năng Sửa, Xóa khách hàng
 • Thêm chức năng Tích điểm khách hàng
 • Thêm tính năng lọc khách hàng

Version 1.0.0

Chức năng tính tiền – 22/08/2019

 • Thêm danh sách menu Order
 • Thêm tính năng tạo giao diện bàn ghế tùy chỉnh
 • Thêm tính năng bấm gọi món, giao món
 • Thêm tính năng chuyển bàn, gộp bàn
 • Thêm tính năng In hóa đơn
 • Thêm tính năng Tạo chiết khấu

Trang chủ – 10/08/2019

 • Thêm chức năng tính tiền
 • Thêm giao diện bàn ghế
 • Thêm mục Recent Orders
 • Thêm Lịch sự kiện
 • Thêm mục Các mặt hàng đã bán
 • Thêm mục Các mặt hàng đã giao, đã thu tiền
 • Thêm mục Các mặt hàng đã hết
 • Thêm chức năng Nhắn tin
 • Thêm chức năng thống kê bàn chưa nhận Order
 • Thêm chức năng thống kê bàn chưa giao món
 • Thêm chức năng thống kê bàn chưa thanh toán